60% Frequency List

Pausanias 50%-60% vocabulary list

VERBS

ἄγω ἄξω ἤγαγον -ἦχα ἦγμαι ἤχθην  to lead or carry, convey, bring; to keep, celebrate (a festival)

αἱρέω αἱρήσω εἷλον ᾕρηκα ᾕρημαι ᾑρέθην  to take (with one’s hand), seize; mid. to choose

ἀνατίθημι  to set up, dedicate (a gift)

ἀποθνήσκω  ἀποθανοῦμαι  ἀπέθανον τέθνηκα  to die (pass. of ἀποκτείνω)

ἄρχω ἄρξω ἦρξα ἦρχα ἦργμαι ἤρχθην  to be first, begin; to rule

ἀφικνέομαι ἀφιξομαι ἀφικόμην ἀφῖγμαι  to come to, arrive at

βᾰσῐλεύω βασιλεύσω ἐβασίλευσα βεβασίλευκα βεβασίλευμαι ἐβασιλεύθην  to be king, rule, reign

γράφω γράψω ἔγραψα γέγραφα γέγραμμαι ἐγράφην  to scratch, scrape; to write

δηλόω δηλώσω ἐδήλωσα δεδήλωκα δεδήλωμαι ἐδηλώθην  to make visible or manifest, show, exhibit

δίδωμι δώσω ἔδωκα δέδωκα δέδομαι ἐδόθην  to give

δοκέω δόξω ἔδοξα δέδογμαι  to think, suppose, imagine, expect; in 3rd sg. to seem good

ὲθέλω ἐθελήσω ἠθέλησα ἠθέληκα  to will, be willing, wish

ἔοικα (perf. with present sense) to be or look like, resemble; be likely to; impers., it seems, is fitting

ἐργάζομαι ἐργάσομαι εἰργασάμην εἴργασμαι εἰργάσθην  to work, labor, do, accomplish; to make, build

ἔρχομαι εἶμι (ἥξω, ἐλεύσομαι) ἦλθον ἐλήλυθα (ἥκω)  to come or go

εὑρίσκω εὑρήσω ηὗρον (εὗρον) ηὕρηκα (εὕρηκα) ηὕρημαι (εὕρημαι) ηὕρεθην (εὑρέθην)  to find, discover

θεάομαι θεάσομαι ἐθεασάμην τεθέαμαι to view, to gaze at, to behold

θύω θύσω ἔθυσα τέθυκα τέθυμαι ἐτύθην to sacrifice

ἵστημι στήσω ἕστησα ἔστην (intrans.) ἕστηκα (intrans.) ἑσταμαι ἑστάθην  to make to stand, set, place, establish;  intrans. to stand, be placed; to stand still or stand firm

καθίστημι  to set down, to place; to appoint; to put into a certain state; intrans. to be appointed or established; to fall into a certain state; to become, be customary

κρατέω κρατήσω ἐκράτησα κεκράτηκα κεκράτημαι ἐκρατήθην  to have power over, control; to conquer, subdue (+ gen.)

λαμβάνω λήψομαι ἔλαβον εἴληφα εἴλημμαι ἐλήφθην  to take, grasp, seize; to take in, receive hospitably; to gain, win

μάχομαι μαχοῦμαι ἐμαχεσάμην μεμάχημαι  to fight

μέλλω μελλήσω ἐμέλλησα  to think of doing, to intend to do, to be about to do

νικάω νικήσω ἐνίκησα νενίκηκα νενίκημαι ἐνικήθην  to conquer, to prevail, to vanquish

νομίζω νομιῶ ἐνομισα νενόμικα νενόμισμαι ἐνομίσθην  to hold or own as a custom, be accustomed to; to believe, think, consider; to adopt as a custom, institute

οἶδα (perf. of εἴδω) εἴσομαι ᾔδη or ᾔδειν (impf.)  to know

οἰκέω οἰκήσω ᾤκησα ᾤκηκα ᾤκημαι ᾠκήθην  to inhabit, to occupy, live, dwell

ὀνομάζω ὀνομάσω ὠνόμασα ὠνόμακα ὠνόμασμαι ὠνομάσθην  to name, to call, speak of or address by name

ὁράω ὄψομαι εἶδον (ἑώρων impf.) ἑόρακα (ἑώρακα, ὄπωπα) ἑώραμαι (ὦμμαι) ὤφθην  to see

παρέχω  to furnish, supply, provide;

τίθημι θήσω ἔθηκα τέθηκα κεῖμαι ἐτέθην to set, put, place

φαίνω φανῶ ἔφηνα πέφαγκα (tr.) πέφηνα (intr.) πέφασμαι ἐφάνθην ἐφάνην (intr.)  to show, bring to light, make to appear; mid., 2nd perf., and 2nd aor. pass. to show oneself, to appear

φέρω οἴσω ἤνεγκα (ἤνεγκον) ἐνήνοχα ἐνήνεγμαι ἠνέχθην  to bear, carry, of roads, to lead

φεύγω φεύξομαι ἔφυγον πέφευγα  to flee, to take flight, to run away

 

NOUNS

ἀγών –ῶνος, ὁ  a number of people brought together (cf. ἄγω), an assembly at the games; a contest, battle, struggle, trial

ἀνάθημα –ατος, τό  something set up, a votive offering, a dedication

ἄνθρωπος –ου, ὁ,  human being

ἀρχή, ἡ  beginning, origin, first cause; supreme power, rule, kingdom, empire

βᾰσῐλεύς –έως, ὁ  king, chief, emperor

βωμός –ου, ὁ  raised platform, a stand; an altar

γένος –εος, τό  race, stock, family

γῆ, ἡ  earth

δεξιά -ᾶς, ἡ, the right hand

δόξα –ης, ἡ, a notion, opinion, judgment; the opinion that others have, reputation, honor, glory, splendor

εἰκών -όνος, ἡ  likeness, image, portrait, statue

ἐπίγραμμα –ατος, τό  an inscription

ἔπος –εος, τό  a word; pl. epic poetry

ἔργον, τό  work, deed

ἔτος -εος, τό  year

ἧδος –εος, τό  delight, enjoyment, pleasure

θάλασσα –ης, ἡ  sea

θέᾱ –ᾱς, ἡ  a seeing, view, spectacle, sight

θῠγάτηρ, θυγατέρας, ἡ  daughter

ἱερόν -οῦ, τὁ, victim, offering; holy place, sanctuary, temple

ἵππος –ου, ὁ  horse

λίθος –ου, ὁ  a stone, rock, often limestone or marble

μάχη, ἡ  a battle, a fight, a combat

μνῆμα –ατος, τό  memorial, remembrance, record; monument, tomb

νᾱός, ὁ  the dwelling of a god, a temple

ναῦς, νεώς, ἡ  ship

ὁδός –ου, ἡ  road, path, way

ὄρος –ους, τό  mountain, hill

πατήρ, πατέρος, ὁ  father

πόλεμος –ου, ό  battle, fight, war

ποταμός –ου, ὁ  river, stream

στάδιον, τό  a stade (600 Greek feet, or about 200 meters), a stadium

τάφος, ὁ  a burial, grave, tomb

ὕδωρ, ὕδατος, τό  water

χρόνος –ου, ὁ  time

χώρα, ἡ  the space in which a thing is, place, district, region

 

ADJECTIVES

ἀρχαιος –α –ον  from the beginning, ancient

ἀριστερός -ά -όν, left, on the left

δεξιός –ά –όν  on the right hand or side

δύο, δυοιν  two

εἷς μία ἕν one

ἱερός –ά –όν  super-human, mighty, divine, wonderful

μόνος –η –ον  alone, left alone, forsaken, solitary, only, unique

ὅδε, ἥδε, τόδε  this one

πρῶτος –η –ον  first, foremost, front, earliest

τοιόσδε τοιάδε τοιόνδε of such a kind, quality, or nature, such

τοσοῦτος –αύτη –οῦτο  so large, so much

ὕστερος –α –ον  latter, following; later

 

PRONOUNS

ἑαυτοῦ –ῆς –οῦ  or αὑτοῦ αὑτῆς αὑτοῦ, himself, herself, itself

ἕκαστος –η –ον  every, every one, each, each one

ἐκεινος –η –ον  that person or thing

ἕτερος –α –ον  one of two, the other

ὁπόσος -η –ον as many as, as large as, however many as

ὁστις, ἥτις, ὅ τι  anyone who, anything which

 

ADVERBS

αὖθις,  of place, back, back again; of time, again; as conjunction, moreover, besides, in turn

γε  especially, at least

εἰ  if, whether

ἔνθα  there; where; then; when

ἤδη  by this time, before this, already

μή  not (used in commands, wishes, conditions, and with infinitives [except in indirect statements])

ὅμως, adv., nevertheless, yet

οὐν  then, therefore, accordingly, consequently

οὔτε  and not

οὕτως  in this way or manner, so, thus

πρόσω  forwards, onwards, further

τότε  at that time, then

ὕστερον  after, later, in the future

 

PREPOSITIONS

ἀνά  (+ dat.) up, upon; (+ acc.) motion upwards, throughout

διά  (+ gen.) through; (+ acc.) Place: through, throughout; Time: during; Cause: on account of

ἕνεκα  (+ gen.) on account of, for the sake of, because of, for

περί   (+ gen., dat., acc.) around, about; concerning

πρό  (+ gen.) before, in front of

σύν  (+ dat.) along with, together with, in company with

ὑπέρ  (+ gen.) over, above; for, on behalf of; concerning; (+ acc.) above and beyond, beyond and at a higher level

 

CONJUNCTIONS

ἀλλά  but

ἅτε  just as, so as, as if; inasmuch as, seeing that, since

ὅτι  that; because